ພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການດ້ານວັດທະນະທຳ ເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດຂອງຫວຽດນາມໄປທວໂລກ

ໂດຍ ຮສ, ປອ. ຕາກວາງດົງ

ຮອງລັດຖະມັນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາແລະການທອງທຽວ

ວກ. - ໂລກາພິວັດແລະການເຊອມໂຍງສາກົນໄດນຳເອົາໂອກາດາຍຢາງມາໃຫ ແຕກໍໄດພາໃຫເກີດຄວາມຫຍຸງຍາກ, ສງທາທາຍບໜອຍ. ໜງໃນຄວາມຕອງການແລະໜາທສຳລັບວັດທະນະທຳຫວຽດນາມໃນປະຈຸບັນແມນ ຈຳເປັນຕອງພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການດານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຢາງແຂງແຮງ, ເພອສາງຕະາດວັດທະນະທຳທສົດໃສ ແລະທັງປະກອບສວນເຂາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ເພມທະວີການໂຄສານາພາບພົດຂອງປະເທດແລະຜູຄົນຫວຽດນາມໄປສູທວໂລກ.

ວັນນະຄະດີຫວຽດນາມຮ່ວມສະໄໝ: ຜົນສຳເລັດແລະບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ (ຕອນທີ 2)

ໂດຍ ຮສ, ປອ. ຫງວຽເຖກີ໋

ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ, ປະທານສະພາທິດສະດີແລະການວິຈານສິລະປະວັນນະຄະດີສູນກາງ

ວັນນະຄະດີຫວຽດນາມຮ່ວມສະໄໝ: ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ (ຕອນທີ 1)

ຮສ. ປອ. ຫງວຽນເຖກີ໋

ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ, ປະທານສະພາທິດສະດີແລະການວິຈານສິລະປະວັນນະຄະດີສູນກາງ

ກໍ່ສ້າງວັດທະນະທຳຫວຽດນາມ ພາຍໃຕ້ແສງສະຫວ່າງຂອງ ໂຄງການການເມືອງກໍ່ສ້າງປະເທດ ໃນສະໄໝຂ້າມຜ່ານຂຶ້ນສູ່ລັດທິສັງຄົມນິຍົມ (ສະບັບເພີ່ມເຕີມແລະພັດທະນາປີ 2011)

ໂດຍ ສຈ. ປອ. ຕ້າງ້ອດເຕິ໋ນ

ຮອງປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງ

ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສ້າງອິດທິພົນທີ່ກ້ວາງຂວາງ ຂອງຂະບວນການ “ທົ່ວປວງຊົນສາມັກຄີກັນກໍ່ສ້າງຊີວິດວັດທະນະທຳ”

ໂດຍ ປອ. ຈິ້ງ ທິຖູຍ

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ